Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem, dla którego tworzenie stron internetowych jest pasją. Przez lata pogłębialiśmy swoją wiedzę i zdobywaliśmy niezbędne doświadczenie. Teraz nadszedł czas, aby wystartować! Tworzymy ambitny zespół, otwarty na współpracę i nowe pomysły. Rozumiemy, że strona internetowa jest nie tylko wizytówką firmy, ale też narzędziem marketingu oraz funkcjonującą maszyną, dlatego wybierając nas otrzymasz kompleksową usługę oraz opiekę dotyczącą strony internetowej.

Dla Ciebie i Twojej firmy:
- zaprojektujemy i wykonamy stronę internetową na miarę Twoich potrzeb,
- udostępnimy i skonfigurujemy serwer pocztowy wraz z zsynchronizowanym formularzem kontaktowym,
- udzielimy wsparcia technicznego, opiekę gwarancyjną i zapewnimy aktualizację treści zamieszczanych na stronie w trakcie współpracy,
- zredagujemy i dostosujemy teksty umieszczane na stronie internetowej pod kątem pozycjonowania i sprawimy, że Twoja strona będzie osiągała częstsze wyniki w wyszukiwarce,
- dostosujemy stronę pod względem responsywności, dzięki czemu będzie wyświetlała się i funkcjonowała perfekcyjnie zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych takich jak tablet i telefon.

widawka chociw001Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki obejmuje obszar o wyróżniającym się krajobrazie, dużych wartościach naturalnych środowiska przyrodniczego, walorach estetycznych, historycznych i kulturowych. Przedmiotem ochrony w parku są doliny Warty i Widawki oraz ich dopływów wraz z systemem stref przystokowych oraz towarzysząca tym obszarom szata roślinna.

Obszar Parku wyróżnia się w swym otoczeniu urozmaiconą rzeźbą terenu. Szczególnie malowniczo prezentują się przełomowe odcinki doliny Warty, gdzie wysokości względne stoków dochodzą do 45 m, na powierzchni ukazują się stare utwory wapienne. W obrębie dolin można zaobserwować 3 terasy akumulacyjne, ich stoki urozmaicone są dolinkami pobocznymi różnej genezy. W strefach przystokowych widoczny jest wypływ wód podziemnych na powierzchnię w postaci licznych wysięków, młak, wycieków i źródeł warstwowo-przelewowych. Z dolinami rzek, zwłaszcza z przełomowymi odcinkami Warty związane sa najatrakcyjniejsze partie krajobrazu z ciągami widokowymi z wysokich brzegów na rozległą dolinę.

Szczególne walory krajobrazowe tego terenu zaobserwować można ze skarpy warciańskiej od Belenia do Strońska oraz w okolicach Konopnicy, Strobina, Majaczewic i Strumian. Meandrujace rzeki, liczne starorzecza, obszary wydmowe i torfowiska to kolejne, cenne przyrodniczo i krajobrazowo obszary parku. Wyjątkowe pod tym względem są okolice Szynkielowa, gdzie rozległe torfowisko bezpośrednio sąsiaduje z wydmą śródlądową. Wysoką wartością przyrodniczą wyróżniają się również torfowiska w dolinie Niecieczy oraz ukryte wśród torfowisk ujście Oleśnicy do Warty pod Szynkielowem. Wszystkie partie dolin charakteryzują się mozaikowością pokrycia: łąki przeplatają się z roślinnością nadrzeczną, wokół starorzeczy i torfowisk chłopskie lasy wcinają się nieregularnie w pola uprawne. Ciekawa pod względem jest budowa biologiczna rzek i strumieni, stanowiąca ostoje dla wielu gatunków ptaków.

Lasy w Parku stanowią tylko niespełna 25% ogólnej powierzchni. Przeważają sztucznie wprowadzone zbiorowiska borowe, a zespoły naturalnych borów bagiennych, łęgów i grądów zachowały się w niewielkich fragmentach. Stosunkowo małe zmiany w środowisku przyrodniczym związane z działalnością człowieka przyczyniły się do botanicznej atrakcyjności tego terenu. Roślinność segetalna reprezentowana jest przez tak interesujace gatunki jak misiurek drobny, goździec okółkowy, połonicznik kosmaty, jaskier polny, miłek letni, miłek szkarłatny, bniec dwudzielny, czyściec roczny i mak piaskowy.

Na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki stwierdzono występowannie ponad 600 gatunków roślin naczyniowych. We florze Parku reprezentowane są różnorodne grupy siedliskowe, co pozostaje w ścisłym związku z charakterem roślinności tego obszaru. Oprócz gatunków lasów liściastych, mieszanych i borowych, liczne są tu rośliny związane z torfowiskami, wilgotnymi łąkami, szuwarami, wodami oraz innymi siedliskami podtopionymi, przynajmniej okresowo. Można spotkać tu rosiczkę okrągłolistną, żurawinę błotną, borówkę bagienną, bagno zwyczajne, wełnianki, liczne gatunki mchów. W niektórych punktach Parku istotnym elementem jego flory są także gatunki kserotermiczne.

Flora Parku jest niezbyt bogata w gatunki chronione, a dość bogata w rzadkie i interesujace z wybranych grup siedliskowych, głównie rośliny hydro- i higrofilne, a więc te, które związane są z wszelkimi siedliskami wodnymi, nawodnymi i bagiennymi. Dość liczną grupę stanowią też gatunki kserotermiczne i w różnym stopniu ciepłolubne, które spotyka się w miejscach, gdzie występują margle wapienne lub żwirowe pagórki morenowe. To właśnie rośliny z wymienionych powyżej grup oraz gatunki leśne stanowią najważniejsze z geobotanicznego punktu widzenia element flory Parku i decydują o jej charakterze.  Na obszarze Parku stwierdzono występowanie 30 gatunków chronionych, w tym 19 - całkowicie, a 11 - częściowo chronionych. Rośny rzadkie w skali kraju są grupą liczniejszą i stanowią 25% ( 154 gatunki ) całej flory. Najliczniejsze wśród nich są gatunki muraw kserotermicznych i ciepłolubnych okrajków.

 Dla zachowania najceniejszych walorów przyrodniczych Parku utworzono na jego terenie 4 rezerwaty przyrodnicze:

    Rezerwat florystyczny "Winnica"
    Rezerwat przyrody "Korzeń"
    Rezerwat przyrody "Hołda"
    Rezerwat przyrody "Grabica"

W Parku Krajobrazowym Miedzyrzecza Warty i Widawki ochroną pomnikową objetych jest 56 obiektów. Są to okazałe drzewa rosnace przede wszystkim w obrębie założeń dworsko-parkowych.

Park Krajobrazowy Miedzyrzecza Warty i Widawki został powołany uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu z dnia 14 września 1989 roku w celu ochrony cennych walorów przyrodniczo-krajobrazowych.  W wyniku prac nad planem ochrony dokonana została korekta granic i odstąpiono od formalnego wydzielenia otuliny. W rozporządzeniu Wojewody Sieradzkiego z dnia 20 października 1998 r. ustalone zostały nowe granice i zatwierdzony plan ochrony Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. W obecnych granicach PKMWiW leży na terenie 9 gmin: Widawa, Konopnica, Burzenin, Zapolice, Sieradz, Sędziejowice, Ostrówek, Rusiec, Zduńska Wola. Powierzchnia Parku wynosi 25330 ha.