Rezerwat przyrody "Hołda"
 
Rezerwat przyrody "Hołda" o powierzchni 71,24 ha, utworzony w 1998 roku obejmuje kompleks dobrze zachowanych, naturalnych lasów niżowych. Krajobraz rezerwatu, jak na warunki niżowe, jest bardzo zróżnicowany. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni występują tu płaty grądu subkontynentalnego, łęgu jesionowo-olszowego, olsu porzeczkowego, śródlądowego boru wilgotnego i subatantyckiego boru świeżego o typowo rozwiniętej strukturze i w większości właściwym składzie florystycznym.

Strome skarpy doliny Warty porastają zdegenerowane fitocenozy grądowe. Obniżenia bardziej wilgotne i żyźniejsze porastają w różnym stopniu wykształcone płaty olsów, łęgów i borów wilgotnych trzęślicowych. O wartościach florystycznych rezerwatu stanowi 128 udokumentowanych gatunków, wśród których 4 % stanowią gatunki chronione ściśle, m.in.: widłak jałowcowaty, lilia złotogłów, sromotnik bezwstydny. Zróżnicowana fizjonomia borów warunkuje istnienie wielu form faunistycznych. Rezerwat posiada warunki doskonałego matecznika - miejsce schronienia i rozrodu wielu gatunków zwierząt. Występuje tu także stanowisko lęgowe bardzo rzadkiego ptaka z rodziny kaczkowatych -  tracza nurogęsia.

Zobacz również: